STATUT RUCHU OBRONY LASÓW POLSKICH (ROLP)

 

I. Postanowienia ogólne.


§ 1

Ruch Obrony Lasów Polskich zwany dalej „Ruchem" zrzesza osoby fizyczne i osoby prawne, które pragną chronić lasy przed rozdrobnieniem oraz zapewnić ich trwałość i powiększenie ich zasobów z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

 

§ 2

Terenem działalności Ruchu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych - miasto stołeczne Warszawa.


§ 3

Ruch może tworzyć oddziały terenowe.


§ 4

Ruch ma prawo używania odznak i pieczęci.
§ 5 Ruch działający jako stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 


II. Cele działania.


§ 6

Celem Ruchu jest zachowanie obecnej struktury własnościowej lasów polskich, zapobieganie rozdrobnieniu gospodarstw leśnych oraz zwiększenie lesistości kraju i działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju lasów i ochrony środowiska.


§ 7

Powyższe cele Ruch zamierza osiągnąć poprzez:
1. Informowanie społeczeństwa za pośrednictwem prasy, radia, telewizji, internetu a także przez docieranie do parlamentarzystów o istniejących zagrożeniach dla lasów wynikających z planów reprywatyzacji oraz dążeń zmierzających do podporządkowania lasów państwowych wojewodom, a także z obciążania ich nadmiernie wysokimi podatkami i świadczeniami trudnymi do zrealizowania.
2. Informowanie i przekonywanie społeczeństwa o konieczności podnoszenia lesistości kraju oraz rozwijania gospodarki leśnej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
3. Opiniowanie decyzji władz państwowych dotyczących gospodarki leśnej i całego kompleksu środowiska człowieka.
4. Występowanie z dezyderatami i wnioskami do władz państwowych i lokalnych w sprawach ochrony środowiska (w szczególności leśnego).
5. Organizowanie akcji poparcia lub protestu w związku z działaniami podejmowanymi przez władze państwa lub władze lokalne w zakresie ochrony - lasów.
6. Występowanie jako strona w sporach dotyczących działalności statutowej.

 


III. Członkowie.


§ 8

Członkowie Ruchu dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych,
3. członków wspierających.


§ 9

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna uznająca cele i zadania zapisane w Statucie.


§ 10

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Ruchu.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów Ruchu na wniosek Zarządu Krajowego Ruchu.
3. Zjazd Delegatów może nadać tytuł honorowego przewodniczącego ustępującemu przewodniczącemu.


§ 11

A. Członkowie Zwyczajni i honorowi Ruchu mają prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Ruchu,
2. udział we wszystkich rodzajach działalności prowadzonej przez Ruch,
3. zgłaszanie wniosków dotyczących funkcjonowania Ruchu,
4. członek - osoba prawna bierze udział w pracach Ruchu poprzez swojego przedstawiciela.
B. Członkowie wspierający mają prawa określone w § 11 ust. 1 . pkt. 1 i 2 oraz prawo głosu doradczego w Zjeździe delegatów.


§ 12

A. Członkowie Ruchu mają obowiązek:
1. brać czynny udział w pracach ruchu,
2. stosować się do postanowień Statutu,
3. pełnić honorowo obowiązki wynikające z wyboru do władz.
2. Członkowie wspierający wspierają rzeczowo i finansowo stowarzyszenie.

 


IV. Władze Krajowe.


§ 13

1. Władzami Ruchu są:
a) Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Krajowy,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja trwa 5 lat.
3. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. W przypadku ustąpienia członków władz w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo ich kooptacji do wysokości ½ pochodzących z wyboru.


§ 14

1. Zjazd Delegatów jest najważniejszym organem władz Ruchu.
2. W Zjeździe biorą udział delegaci wybierani w proporcji l delegat na 50 członków i członkowie honorowi z głosem stanowiącym oraz członkowie ustępujących władz (jeżeli nie zostali wybrani delegatami) z głosem doradczym.


§ 15

1. Do zakresu działania Zjazdu należą:
a) wytyczenie głównych kierunków prac Ruchu,
b) wybór Zarządu Krajowego Ruchu i Komisji Rewizyjnej,
c) przyjmowanie sprawozdań z działalności Ruchu ustępujących władz i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu,
d) uchwalenie zmian Statutu Ruchu i rozwiązania stowarzyszenia.


§ 16

1. Zjazd delegatów Ruchu odbywa się przynajmniej raz na pięć lat.
2. Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Krajowy.
3. Na wniosek 10% ogólnej liczby członków Zarząd Krajowy powinien zwołać Zjazd Delegatów w ciągu 3 miesięcy.

 


V. Zarząd Krajowy§ 17

1. Zarząd Krajowy Ruchu składa się z 20-30 członków.


§ 18

Do zakresu działania Zarządu Krajowego należy:
1. realizowanie zadań i uchwał Ruchu określonych przez Zjazd,
2. uchwalanie planów finansowych oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
3. zwoływanie Zjazdu,
4. ogólny zarząd majątkiem i funduszami Ruchu,
5. tworzenie oddziałów i nadzorowanie ich działalności,
6. zgłaszanie wniosków o nadanie godności członka honorowego,


§ 19

1. Posiedzenia Zarządu Krajowego powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. Na żądanie co najmniej 1/3 członków Zarządu Krajowego przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu w przeciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.


§ 20

Szczegółową strukturę organizacyjną Zarządu Krajowego określa regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów.

 


VI. Prezydium Zarządu Krajowego.


§ 21

1. Zarząd Krajowy wybiera ze swego grona Prezydium w składzie:
- przewodniczący,
- 2 do 4 wiceprzewodniczących,
- 2 sekretarzy,
- skarbnik,
- 2 do 4 członków.
2. Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu Krajowego i kieruje bieżącą działalnością Ruchu.
3. Przewodniczący Zarządu Krajowego lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący reprezentują Ruch na zewnątrz.
4. Tryb i zakres pracy Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowy.
5. Prezydium ma obowiązek zdawania sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniach Zarządu Krajowego.


§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób.
2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest przeprowadzenie kontroli statutowej i finansowej stowarzyszenia.

 


VII. Oddziały.


§ 23

1. Oddział nie może liczyć mniej niż 20 członków.
2. Terenem działania Oddziału jest teren działania jednej regionalnej dyrekcji lasów państwowych lub województwa.


§ 24

1. Władzami Oddziału są:
a) Walne Zebranie członków,
b) Zarząd.
Kadencja władz Oddziału trwa 5 lat.


§ 25

1. Walne Zebranie członków Oddziału zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku, powiadamiając o nim członków co najmniej 2 tygodnie przed terminem zebrania.


§ 26

Do zakresu działania Walnego Zebrania członków należy:
a) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Oddziału i uchwalenie absolutorium,
b) uchwalanie kierunków działań w pracy Zarządu,
c) wybór Zarządu na okres 5 lat,
d) wybór delegatów na Zjazd Delegatów Ruchu.


§ 27

1. Zarząd Oddziału składa się z 5 do 9 członków.
2. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę, i sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.


§ 28

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
a) realizowanie zadań Ruchu uchwalonych przez Zjazd i walne Zebranie Oddziału,
b) przyjmowanie nowych członków,
c) zgłaszanie wniosków o nadanie godności członka honorowego do Zarządu Krajowego,
d) sporządzanie sprawozdań z pracy Oddziału,
e) zwoływanie Walnych Zebrań członków.
f) wybór delegatów na Zjazd Delegatów Ruchu.


§ 29

Szczegółowy zakres działania i organizację wewnętrzną Zarządu Oddziału określa regulamin przyj ety przez Zarząd Główny.

 VIII. Majątek Ruchu.§ 30

1. Majątek Ruchu stanowią, nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Ruchu składają się:
a) dotacje,
b) zapisy i darowizny,
c) dobrowolne wpłaty członków.
3. Gospodarkę funduszami i majątkiem prowadzi Prezydium Zarządu Krajowego stosownie do postanowień Zarządu Krajowego.
4. Oświadczenie w sprawach majątkowych Ruchu składają dwie osoby:
1 - przewodniczący lub wiceprzewodniczący
2 - skarbnik lub inny członek Prezydium.
5. Decyzje o zbyciu majątku wymagają zgody Zjazdu Delegatów.IX. Zmiana Statutu i rozwiązanie Ruchu.§ 31

Zmiana statutu następuje na mocy decyzji Zjazdu Delegatów powziętej przynajmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% delegatów.


§ 32

1. Rozwiązanie Ruchu może nastąpić na mocy uchwały Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.
2. W przypadku rozwiązania Ruchu majątek po uregulowaniu zobowiązań zostanie przekazany na cele określone uchwałą ostatniego Zjazdu Delegatów.

 

 

 

// Zjazd Delegatów Ruchu Obrony Lasów Polskich

Warszawa, dnia 20 października 2009 r.