Lasy Białowieży

W uzupełnieniu informacji o spotkaniu w Ministerstwie Środowiska dnia 6 lipca 2015r. podajemy niektóre dane na temat aktualnej sytuacji w lasach Puszczy Białowieskiej.

Puszcza Białowieska

Na wniosek i prośbę Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich, dnia 6 lipca 2015r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Środowiska – Kierownictwa ROLP z Wiceministrami Ministerstwa Środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Podziękowanie

Dnia 10 marca 2015r. w Warszawie odbył się IV Zjazd Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich. W Zjeździe wzięło udział 79 Delegatów i Goście. Zjazd mógł się odbyć i osiągnąć założony cel dzięki pomocy instytucji i leśników na różnych stanowiskach.

Komunikat

Dnia 10 lutego 2015r. w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich. W zebraniu udział wzięło 44 członków Ruchu a także pan Dyrektor mgr inż. Edward Janusz. W ożywionej i twórczej dyskusji zebrani wyrazili pogląd, że obecnie nie ma zagrożenia prywatyzacji lasów lecz w przyszłości groźba taka może zaistnieć. Tak w dyskusji, jak i w podjętej uchwale podkreślono konieczność dalszego aktywnego działania dla dobra polskich lasów.

Komunikat

Dnia 3 marca 2015 roku w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich. W zebraniu wzięło udział 37 osób – Delegatów a także pan Dyrektor mgr inż. Tomasz Sot. Obecni na zebraniu w ożywionej dyskusji poruszyli wiele problemów, między innymi dalszej potrzeby zjednywania nowych członków, działania ponad podziałami politycznymi, potrzebę dalszego istnienia
i działania Stowarzyszenia.

Komunikat

Dnia 10 marca bieżącego roku w Warszawie odbył się IV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich. W Zjeździe wzięło udział 79 osób – Delegatów
z całego kraju oraz 16 osób Gości Zjazdu. Na Zjeździe dokonano oceny dotychczasowej pracy Stowarzyszenia. Sprawozdanie z działalności złożyli: Przewodniczący Stowarzyszenia, Skarbnik
i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Komunikat – IV Zjazd Krajowy

Dnia 25.11.2014r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich. Na posiedzeniu Zarządu omówiono bieżącą działalność między innymi w sprawie Puszczy Białowieskiej, udziału w tworzeniu Narodowego Programu Leśnego, udziału w pracach nad wpisem do Konstytucji – trwałość lasów Skarbu Państwa, udziału w pracach FSC Polska. Przewodniczący omówił także przebieg spotkania z panem Ministrem Środowiska – Maciejem Grabowskim. Spotkanie zostało zorganizowane przez ROLP.

ROLP w FSC

Stowarzyszenie Ruch Obrony Lasów Polskich zostało członkiem Związku Stowarzyszeń na rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa – FSC Polska. Przyjęcie do FSC Polska nastąpiło dnia
17 stycznia 2014r.
Do związku FSC należy wiele organizacji związanych z leśnictwem, ochroną przyrody, przemysłem drzewnym. Związek FSC Polska powstał w roku 2001. Bieżącą działalnością Związku kieruje Zarząd Związku. Siedzibą Zarządu Związku i biura jest Zielona Góra. Związek jest zarejestrowany w sądzie i posiada inne dokumenty związane z działalnością Związku.

Leśnicy u Ministra Środowiska

Stowarzyszenie Ruch Obrony Lasów Polskich zwróciło się do Pana Ministra Środowiska
Macieja Grabowskiego o spotkanie z kierownictwami organizacji społeczno-leśnych w sprawie
Puszczy Białowieskiej. Pan Minister Grabowski zaprosił na spotkanie w dniu 2.07.2014r.
W spotkaniu wzięły udział kierownictwa Polskiego Towarzystwa Leśnego, Stowarzyszenia
Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Towarzystwa Przyjaciół Lasu, i Stowarzyszenia
Ruch Obrony Lasów Polskich. Najpierw o godzinie 9.00 odbyło się robocze spotkanie w biurze

Stowarzyszenie Ruch Obrony Lasów Polskich w Puszczy Białowieskiej

W dniach 26-30 maja przedstawiciele Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich przebywali w Puszczy Białowieskiej. Ruch Obrony Lasów Polskich zajmuje się sprawami Puszczy Białowieskiej od dwóch lat. W roku 2012 trzech przedstawicieli ROLP przebywało przez kilka dni w Puszczy. W miesiącu styczniu 2013 staraniem Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich odbyło się spotkanie z panem Ministrem Marcinem Korolcem kierownictw PTL, SITliD, TPL