Komunikat

Stanowisko Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Stowarzyszenie Ruch Obrony Lasów Polskich powstało 20 lat temu jako protest społeczny przeciw prywatyzacji lasów. Obecnie Stowarzyszenie ROLP liczy około 4000 członków, głównie leśników, nauczycieli, samorządowców i różnych ludzi – przyjaciół lasu. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w sądzie, posiada statut i demokratycznie wybrane władze. Celem Stowarzyszenia jest głównie przeciwdziałanie próbom prywatyzacji, komercjalizacji Lasów Państwowych, ale także dbałość o wszystkie lasy w Polsce.

Od wielu lat Stowarzyszenie ROLP zajmuje się między innymi sprawami Puszczy Białowieskiej. W tym celu delegacje Stowarzyszenia ROLP lustrowały lasy Puszczy, brały udział w licznych seminariach, konferencjach itp. W roku 2013 Stowarzyszenie doprowadziło do spotkania kierownictw ROLP, PTL, SITLiD i TPL z panem Ministrem
M. Korolcem, podobnie w roku 2014 z panem Ministrem M. Grabowskim, a następnie
z panem Wiceministrem P. Otawskim i panią Wiceminister K. Kępką. Stowarzyszenie ROLP wysyłało petycje do władz, między innymi do Sejmu, Senatu, NIK, gabinetów Premiera i Prezydenta Rzeczpospolitej. Monitowano, że Puszcza Białowieska jest zagrożona przez gradacje kornika i innych owadów, rażący brak odnowień, nadmiar drzew starych, chorych, degradację naturalnych siedlisk leśnych i utratę części pierwotnych przedmiotów ochrony.
Wobec powyższego Stowarzyszenie ROLP postuluje:
1.Niezwłocznie podjąć działania zwalczające kornika poprzez wycinanie drzew zasiedlonych przez owady i wywiezienie poza lasy. Metoda bez użycia chemii – sprawdzona i skuteczna.
2.Opracowanie i zatwierdzenie aneksów do planów urządzenia lasów.
3.Dążenie do odnowienia lasu, zgodnego ze stanem siedlisk i celami ochrony Puszczy.
4.Opracowanie i zatwierdzenie odrębnych zasad hodowlano-ochronnych dla Puszczy Białowieskiej jako unikatowego obiektu dla przyrody i gospodarki leśnej pozwalających na czynną ochronę metodami wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Stanowisko ROLP w sprawie Puszczy Białowieskiej jest przesyłane:

- Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska,
- Senacka Komisja Środowiska,
- Kancelaria Prezydenta RP,
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
- Ministerstwo Środowiska,
- Kancelaria Ministra Skarbu,
- Najwyższa Izba Kontroli Warszawa,
- Najwyższa Izba Kontroli Białystok,
- Polskie Towarzystwo Leśne,
- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa,
- Towarzystwo Przyjaciół Lasu,
- Liga Ochrony Przyrody,
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
- Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych,
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku,
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku,
- Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie,
- Instytut Badawczy Leśnictwa w Białowieży,
- Nadleśnictwo Browsk,
- Nadleśnictwo Białowieża,
- Nadleśnictwo Hajnówka,
- Starostwo w Hajnówce,
- Urząd Gminy Białowieża,
- Urząd Gminy Narewka,
- Urząd Miasta w Hajnówce.