Konferencja - Strategia gospodarcza rozwoju Lasów Państwowych

Warszawa, dnia 21 października 2010 r.


PROTOKÓŁ z konferencji nt. "Strategia gospodarcza rozwoju Lasów Państwowych"


Konferencję rozpoczął Przewodniczący Ruchu Obrony Lasów Polskich Henryk Pargieła, przypominając zgromadzonym genezę powstania Stowarzyszenia i obronę Lasów Państwowych w latach 1998-2001 przed projektem prywatyzacji. Omówił zagrożenia wynikające z propozycji Rządu włączenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych. Poinformował również o przekazaniu w dniu 20 października br. na ręce Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny ponad 207 tysięcy podpisów w proteście przeciwko temu projektowi. Powiedział także o ostatnim posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, na którym przyjęto dezyderaty przeciwko włączeniu LP do sektora finansów publicznych.
Przewodniczący przywitał zaproszonych gości w tym:
- senatora RP - Stanisława Gorczycę,
- posłów RP - Eugeniusza Czykwina (SLD), Adama Krzyśków (PSL), Dariusza Bąka (PiS), Henryka Siedlaczka (PO),
- przedstawicieli prasy, radia,
- Dziekana Wydziału Leśnego SGGW- Michała Zasadę,
- przedstawicieli Towarzystw, Klubów i Organizacji, Koła Emerytów-leśników i wszystkich zebranych.
Do zebranych dołączył Poseł (PiS) Jan Szyszko, który został serdecznie powitany przez uczestników konferencji.

Następnie głos zabrali:
Senator RP - Stanisław Gorczyca - zdecydowanie sprzeciwił się pozbawienia LP samofinansowania.
Poseł RP - Eugeniusz Czykwin - członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska - omówił zagrożenia dla LP w przypadku realizacji propozycji Ministra Finansów, przyrównując je do sytuacji w PKP po restrukturyzacji, która doprowadziła do chaosu, dezorganizacji, obniżeniem jakości usług świadczonych przez Kolej społeczeństwu.
Poseł Adam Krzyśków - szeroko omówił ogromną rolę lasów w życiu każdego człowieka i stratach jakie przyniosłyby proponowane zmiany.
Kolejną osobą która zabrała głos był Mariusz Białecki - Dziekan Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - mówił o krzywdzącej dla leśników opinii niektórych grup ekologów oraz o szerzeniu informacji wśród społeczeństwa na temat skutków ewentualnego włączenia LP do sektora finansów publicznych.
Widzimir Grus wygłosił referat nt. "Strategia gospodarcza rozwoju Lasów Państwowych".
Dziekan Wydziału Leśnego SGGW - Michał Zasada zapewnił o poparciu dla działań Ruchu Obrony Lasów Polskich.
Po referacie W. Grusa kolejno glos zabrali; były Minister Środowiska - Jan Szyszko, Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Lasu i doradca Prezydenta RP- Tomasz Borecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Janusz Zaleski, Poseł Dariusz Bąk - zapewniali o zdecydowanym stanowisku przeciwko projektowi włączenia LP do sektora finansów publicznych, o podejmowaniu działań zapobiegających tej propozycji, jak również o podjęciu szerokiego procesu uświadamiania społeczeństwa o groźbie prywatyzacji lasów i jego zgubnych skutkach dla przyszłych pokoleń. Poseł Dariusz Bąk zaproponował rozpisanie referendum w tej sprawie. Jan Szyszko stwierdził, że projekt Ministra Finansów nie pozwoliłby wypełniać przez LP podstawowej zasady, mianowicie zasady zrównoważonego rozwoju, obowiązującej we współczesnym leśnictwie. Prof. Tomasz Borecki wyraził nadzieję, że Prezydent RP przychyli się do argumentów środowisk leśnych i poprze ich stanowisko w tej sprawie.
Następnie głos zabrał doc. dr Janusz Kamiński - Dziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie - stwierdził, że nie będąc nigdy związany ani zawodowo ani prywatnie z organizacją PGL LP obiektywnie może powiedzieć, że wobec kondycji budżetu Państwa, propozycja "zasilenia" jego finansami Lasów byłaby zdecydowanym i tragicznym pogorszeniem stanu leśnictwa w Polsce. Zadeklarował, jeżeli będzie to konieczne, wykonanie stosownej ekspertyzy z wykładnią prawną, Andrzej Klocek wygłosił referat nt. " Kierunki zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w lasach państwowych wybranych krajów europejskich". Następny referat pt. "Uwarunkowania działania nadleśnictw w systemie obecnym i po ewentualnych zmianach" wygłosił Adam Lubera - Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów.
Głos zabrali: Marian Pigan - Dyrektor Generalny LP, Ryszard Kapuściński - Przewodniczący Ligi Ochrony Przyrody, były Naczelny Dyrektor LP - Ryszard Dzialuk - wszyscy kategorycznie zadeklarowali sprzeciw dla propozycji Ministra Finansów. Ryszard Dzialuk wyjaśnił, że leśnicy kosztem swojego statutu ekonomicznego w swojej pracy zawsze na pierwszym miejscu mieli dobro lasów. Piotr Lutyk zwrócił się do Dyrektora Generalnego o jednoznaczne poparcie działań podejmowanych w celu zamanifestowania obrony LP przed włączeniem do finansów publicznych oraz o ciągłej i aktywnej akcji środowiska leśnego.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu Oddziału w Celestynowie Robert Toporkiewicz wyraził swój zdecydowany protest przeciwko włączeniu LP do sektora finansów publicznych, dowodząc na przykładzie własnych doświadczeń o "niewiarygodności" budżetu Państwa. Wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego, Okręgu Mazowieckiego - Bogdan Szymański - wyraził swoją opinię, że włączenie LP do sektora finansów publicznych byłyby zgubne dla gospodarki lasami w Polsce.
Kombatant, partyzant z Gór Świętokrzyskich p. Lech Madej podkreślał w swoim wystąpieniu ogromną rolę lasów dla pojedynczego człowieka i dla wszystkich obywateli tak w życiu codziennym jak i dla obronności Kraju. Burmistrz Miasta Łobez, z wykształcenia leśnik z prawie 30. letnią praktyka terenową w zawodzie, odwoływał się do Dyrektora Generalnego, żeby ze wszech sił zapobiec zrealizowaniu projektu Ministra Finansów.

Na zakończenie Przewodniczący Henryk Pargieła przedstawił wypracowaną na tej
konferencji rezolucję:


Zebrani na Konferencji odbytej w dniu 20 października 2010 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ruch Obrony lasów Polskich zdecydowanie sprzeciwiają się włączeniu Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych.


Nie należy niszczyć przyszłości dla doraźnych celów!


W wyniku przeprowadzonego głosowania rezolucja została jednomyślnie przyjęta. Na tym konferencje zakończono.

 

Protokółowała:
Mirosława Niezgodzka i Elżbieta Glasenapp


Oryginał protokołu do pobrania