II Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Ruchu Obrony Lasów Polskich

Warszawa, dnia 20 października 2009 r.


Protokół
z II Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Ruchu Obrony Lasów Polskich


II Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy otworzył Przewodniczący Ruchu Obrony Lasów Polskich Tadeusz Chodnik, witając przybyłych gości i delegatów.
Na przewodniczącego zebrania zaproponował Widzimira Grusa, który po zaaprobowaniu przez zebranych przewodniczył dalszej części obrad.
Na wstępie przedstawił porządek obrad (w załączeniu), który zebrani przyjęli jednogłośnie.
Następnie zaproponował następujące składy komisji zjazdowych, które zostały przyjęte jednogłośnie przez delegatów:
I.    Komisja Mandatowe — Skrutacyjna, w składzie:
1.    Barbara Szeremetti - przewodnicząca
2.    Mirosława Niezgodzka
II.    Komisję Wniosków i Statutu, w składzie:
1.    Janusz Dawidziuk - przewodniczący
2.    Jerzy Ślusarczyk
3.    Waldemar Żmijewski
Sprawozdania z dotychczasowej działalności Ruchu zreferował Przewodniczący Tadeusz Chodnik, sprawozdanie finansowe - skarbnik Kazimierz Krych a Stefan Stelmaszuk - Protokół Komisji Rewizyjnej (sprawozdania i protokół w załączeniu).
Przewodnicząca Komisji Mandatowe - Skrutacyjnej ogłosiła, że na 74 zgłoszonych delegatów, obecnych na Zjeździe jest 54 (lista obecności w załączeniu). Zgodnie ze Statutem ROLP zjazd jest prawomocny. Wybór nowych władz i uchwały podejmowane zwykłą większością głosów będą prawomocne.
Delegaci jednogłośnie zaakceptowali propozycję.
Następnie przystąpiono do głosowania udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
Przy jednym głosie wstrzymującym się udzielono absolutorium ustępującym władzom.
Widzimir Grus zgłosił propozycję nadania tytułu członka honorowego Ruchu Tadeuszowi Chodnikowi za dotychczasową działalność. Delegaci oklaskami zaakceptowali propozycję.
Przystąpiono do wyborów nowego Zarządu Ruchu i Komisji Rewizyjnej.


W związku ze zgłoszeniem na kandydatów do Zarządu Mirosławę Niezgodzką i Barbarę Szeremetti, Przewodniczący Zjazdu zaproponował zmianę składu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
Delegaci jednogłośnie wyrazili zgodę.

Nowa Komisja Mandatowo - Skrutacyjna, w składzie:
1.    Witold Lewandowski - przewodniczący
2.    Szczepan Rusiński, jednogłośnie została zaaprobowana.

Do Zarządu Krajowego ROLP zgłoszono 33 następujących kandydatów:
1.    Barc Karolina
2.    Bijak Ryszard
3.    Dawidziuk Janusz
4.    Glasenapp Elżbieta
5.    Godlewski Dariusz
6.    Godlewski Grzegorz
7.    Goliwąs Eugeniusz
8.    Grossman Arnold
9.    Grus Widzimir
10.    Grzelak Andrzej
11.    Jankowski Zdzisław
12.    Kawałko Zygmunt
13.    Kociołek Marian
14.    Kolano Jan
15.    Krych Kazimierz
16.    Lutyk Piotr
17.    Małyszko Jerzy
18.    Michnowicz Antoni
19.    Nahajowski Zbigniew
20.    Niezgodzka Mirosława
21.    Olejarczyk Stanisław
22.    Olszewski Romuald
23.    Pargieła Henryk
24.    Pokrzywka Wojciech
25.    Przybylski Jerzy
26.    Rospendowska Anna
27.    Rymszewicz Wiesław
28.    Stachowska Halina
29.    Szeremetti Barbara
30.    Ślusarczyk Jerzy
31.    Taradejna Marek
32.    Zborowski Mariusz
33.    Żmijewski Waldemar

do Komisji Rewizyjnej 5 kandydatów:
Gembarzewska Wanda Jaworski Andrzej Libera Hanna Serafin Piotr Zieliński Marian


W wyniku tajnych wyborów (protokół w Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej w załączeniu) i przegłosowaniu przez Delegatów decyzji o 27 osobowym Zarządzie przy 2 głosach przeciw i 5 głosów wstrzymujących się, po ukonstytuowaniu się skład nowych władz Ruchu przedstawia się następująco:

1.    Pargieła Henryk - przewodniczący
2.    Godlewski Grzegorz - wiceprzewodniczący
3.    Grus Wizimir - wiceprzewodniczący
4.    Lutyk Piotr - wiceprzewodniczący
5.    Przybylski Jerzy - wiceprzewodniczący
6.    Krych Kazimierz - skarbnik
7.    Głasenapp Elżbieta - sekretarz
8.    Niezgodzka Mirosława - sekretarz
9.    Dawidziuk Janusz - członek prezydium
10.    Michnowicz Antoni - członek prezydium
11.    Olejarczyk Stanisław - członek prezydium
12.    Ślusarczyk Jerzy - członek prezydium
13.    Bijak Ryszard
14.    Barc Karolina
15.    Godlewski Dariusz
16.    Goliwąs Eugeniusz
17.    Grossman Arnold
18.    Grzelak Andrzej
19.    Jankowski Zdzisław
20.    Kawałko Zygmunt
21.    Małyszko Jerzy
22.    Nahajowski Zbigniew
23.    Olszewski Romuald
24.    Rospendowska Anna
25.    Stachowska Halina
26.    Szeremetti Barbara
27.    Taradejna Marek

Komisja Rewizyjna:
1.    Serefin Piotr - przewodniczący
2.    Gembarzewska Wanda
3.    Libera Hanna
4.    Jaworski Andrzej
5.    Zieliński Mariusz
W dyskusji głos zabrali:

W dyskusji zabrali głos: Janusz Dawidziuk, Widzimir Grus, koi. Z RDLP Szczecin, Marian Kociołek, Piotr Lutyk, Tadeusz Chodnik, Wiesław Rymaszewicz, Waldemar Żmijewski, Mariusz Borkowski, Dariusz Godlewski, Grzegorz Godlewski.
Poruszono sprawy związane z organizacją Ruchu, koniecznością zajęcia przez Ruch stanowiska w istotnych sprawach dotyczących lasu jak również dążenia do stworzenia warunków dotarcia do władz rządowych, samorządowych i decydenckich w sprawach istotnych dla leśnictwa. Ważnym czynnikiem byłoby przekazanie społeczeństwu, że prawidłowe zagospodarowanie lasów i gospodarka leśna jest najlepszą formą ochrony przyrody. Jest to aktywna forma ochrony przyrody. Przekonanie, że gospodarka leśna, do której społeczeństwo nie dopłaca a korzysta w istotny sposób z darów lasu, bez naruszania jego kapitału, czyli zasobów gwarantujących istnienie i rozwój lasów jest potężnym atut w rękach leśników. Należy to tylko w umiejętny i zrozumiały dla każdego sposób pokazać społeczeństwu. Zauważono, że Ruch nie zaistniał jako strona przy tworzeniu planów urządzenia lasu, programów ochrony przyrody i planów ochrony
rezerwatów.
Byłoby rzeczą celową, aby lasy, które zajmują 1/3 powierzchni kraju, w Unii Europejskiej, miały również swoich reprezentantów. Podkreślono zasadność
współpracy z PZŁ, w zakresie hodowli i ochrony zwierzyny. Stwierdzono, że należy dążyć do poszerzenia Ruchu oraz poczynić starania o uzyskanie dotacji finansowych z nadleśnictw na rzecz Ruchu.
Z przeprowadzonej dyskusji Komisja Wniosków sformułowała wnioski do realizacji dla nowego Zarządu Ruchu.
Komisja Wniosków i Statutu przedstawiła zebranym propozycje zmian w następujących paragrafach : 6, 7 pkt 6, 12 pkt 2, 13 pkt 2, 16 pkt 1, 18 pkt 2 i 7, 21 pkt 1, 24, 26 ust b, c, 27 pkt 2, 28 ust d, 30 pkt 2 ust c, d, e, 30 pkt 4, 5, 32 pkt 2 w Statucie Ruchu, Barbara Szeremetti je omówiła a następnie poddano pod głosowanie. Delegaci jednogłośnie przyjęli zgłoszone zmiany. W załączeniu propozycje zmian.
Następnie zebrani przyjęli jednogłośnie wnioski zgłoszone przez Komisję Wniosków i Statutu.
Na tym zakończono II Zjazd sprawozdawczo - wyborczy Delegatów Ruchu Obrony Lasów Polskich.


Sporządziła:
1.    Mirosława Niezgodzka
2.    Barbara Szeremetti

Wersja PDF pliku do pobrania